Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze site tot stand te brengen maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of misverstanden die door kennisname van de informatie eventueel zijn ontstaan.

Deze site wordt beheerd door een team vrijwilligers van het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp. Ondanks onze uiterste zorg die wij aan de inhoud hebben besteed, kan de gepubliceerde informatie op de website misschien onvolledig van aard zijn. Aan de inhoud van de website (inclusief de bijlagen) en/of van overige berichten/filmpjes kunnen geen rechten worden ontleend. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onvolledige of incorrecte inhoud van de website.

Ook in het geval van directe of indirecte schade voortvloeiend uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of e-mails te kunnen raadplegen, aanvaardt het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die ontstaat op het moment dat de ontvanger de inhoud van de website, of e-mails zelfstandig hanteert voor eigen gebruik (aan contacten, relaties, patiënten en/of cliënten).

Ook wordt aansprakelijkheid van het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp uitgesloten ten gevolge van directe of indirecte schade die ontstaat doordat de ontvanger informatie van de website of e-mails aan derden verstrekt. Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp is uiterst selectief ten aanzien van sites van derden waarnaar verwezen wordt. Voor zover op deze website of e-mails naar derden wordt gelinkt, is het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door die derden op hun websites of in hun overige berichten en/of het gebrekkig functioneren van die websites en/of voor de gebrekkige kwaliteit van eventuele producten of diensten die op die websites worden aangeboden. In het bijzonder is het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp niet aansprakelijk voor een privacybescherming van gebrekkige aard op die websites. De privacybescherming is gebrekkig indien het niet voldoet aan dwingendrechtelijke bepalingen van de wet. Hoewel het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn de beheerders van deze site niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden verzonden.

Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders van het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp. Dit geldt ook voor het gebruik van het logo van Dementievriendelijk Leiderdorp. Uw verzoek voor toestemming dient u te richten aan info@dementievriendelijkleiderdorp.nl

Deze site geeft geen medisch advies. Ook uit de inhoud van de e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vloeit geen medisch advies voort. De informatie op deze site en/of uit overige e-mailberichten is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt of die door een zorgverlener aan de cliënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt.

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp doet haar uiterste best voor de informatieveiligheid maar garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Hoewel het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp uiterste zorg heeft betracht aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, kan dat niet te allen tijde worden gegarandeerd.

De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. De beheerders van het Netwerk Dementievriendelijk Leiderdorp behouden zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.