Voorzieningenwijzer

Links & adressen2021-09-13T12:09:44+02:00

Voorzieningenwijzer

Hieronder vindt u de contact en bereikbaarheidsgegevens van instanties die u nodig kunt hebben

Huisartsen2021-09-13T13:21:28+02:00

Huisartsenpraktijk Leiderdorp
Simon Smitweg 1b
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5828930
M.E. van der Leden
M. Rotteveel – van Lent
A. Sandhu
J.Q. Aartman

Huisartsenpraktijk Rijnland
Simon Smitweg 1b
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 589 31 39
M. (Machteld) Kluyver
H.M.C.A. (Happy) Koops

Huisartsenpraktijk Candido
Simon Smitweg 1b
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5828963

Huisartsenpraktijk Florijn
Florijn 10
2353 TC LEIDERDORP
tel. 071 – 5891000
dhr. F.B.J.M. Zuure
mw. N. Kentstra-Bennani
dhr. C.F. Wijnen
mw. M. Paulides
dhr. P.J. van Luijk
mw. Mw. A. IJsselstijn

Medisch Centrum Ommedijk
Ommedijk 184
2353 GP LEIDERDORP

Huisartsenpraktijk van Kempen
tel. 071 – 5412360

Huisartsenpraktijk ‘van Haasteren & Stoetman’
tel. 071 – 5895525

Huisartsenpraktijk Nijhof & Wassenaar-Hrlic
tel. 071 – 5411441

 

Casemanagement2021-09-13T11:18:57+02:00

Casemanagement

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten, die de totale problematiek en zorg rondom de patiënt helpt te overzien.
De casemanager ondersteunt de patiënt bij zelfmanagement en neemt alleen taken over als de patiënt en de naasten hiertoe niet in staat zijn.

Adressen casemanagement:

ActiVite
Simon Smitweg 8
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5161415
e-mail: info@ActiVite.nl

Pro-Cura
Dijkgravenlaan 17
2352 RN LEIDERDORP
tel. 071 – 5420040
e-mail: info@pro-cura.nl

Mantelzorg2023-12-15T14:37:05+01:00

Mantelzorgcoach Leiderdorp
Joyce Lokker
Van Diepeningenlaan 110
2352 KA LEIDERDORP
tel. 071-5413536
tel: 06-83003240
e-mail: joyce.lokker@incluzio.nl

 

Dagbestedingen2021-09-24T10:30:16+02:00

Om de mantelzorg te ontlasten en voor een waardevolle daginvulling voor de persoon met dementie, kan er gebruik worden gemaakt van dagbesteding.
Hiervoor zijn in Leiderdorp diverse mogelijkheden.
Om in aanmerking te komen is er soms een Wlz-indicatie nodig.
Met een Wmo indicatie kunt u ook bij OCD De Ommedijk terecht. Deze indicatie kunt u via Incluzio aanvragen.
Raadpleeg uw casemanager of neem rechtstreeks contact op met onderstaande locaties.

Ontmoetingscentum De Ommedijk
Ommedijk 80
2353GN Leiderdorp,
tel. 06 – 27153492

Dagbesteding Incluzio
van Diepeningenlaan 110 G
2352 KA LEIDERDORP
tel. 071 – 5413536

Thuiszorg/persoonlijke verzorging en verpleging2021-09-13T13:27:29+02:00

ActiVite
Simon Smitweg 8
2353 GA LEIDERDORP
tel. 071 – 5161415
info@ActiVite.nl

Pro-Cura
Dijkgravenlaan 17
2352 RN LEIDERDORP
tel. 071 – 5420040
info@pro-cura.nl

Zorg-Vuldig
Statendaalder 39
2353 TH LEIDERDORP
tel. 071 – 5424075
info@Zorg-Vuldig.nl

Woonvormen in Leiderdorp2021-09-13T10:09:16+02:00

De Ommedijk
Ommedijk 120
2353 GN LEIDERDORP
tel. 071 – 5412224

Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP LEIDERDORP
tel. 071 -5817879

Dit zijn de twee woonvormen waar u terecht kunt in Leiderdorp.
Voor overige woonvormen kunt u terecht bij onderstaande organisaties.
ActiVite
Libertas
Marente
Topaz
WIJdezorg

Wordt de zorgvraag groter: Wet langdurige zorg (Wlz)2021-09-13T09:22:28+02:00

U kunt in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling, zoals eenverpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt.
Een aanvraag voor een Wlz-indicatie doet u op: https://www.ciz.nl/client/ik-wil-een-aanvraag-doen.

Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag? Doe dan een beroep op cliëntenondersteuning.
U leest er meer over op:  https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning.

Vaak gebruikte afkortingen2023-08-17T14:23:24+02:00

BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
In de wet BIG staan regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Deze wet beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het register maakt duidelijk wat een zorgverlener mag en kan.

CAK: Centraal Administratie Kantoor
Het CAK int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Klik hier voor meer  informatie over het CAK.

CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ onderzoekt samen met de cliënt en zijn/haar naasten voor welke zorg hij/zij in aanmerking komt vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Het CIZ geeft hiervoor een indicatie. Een indicatie geeft aan hoeveel zorg er gegeven mag worden en in welke vorm. Klik hier voor meer  informatie over het CIZ.

DBC: Diagnose behandel overeenkomst
In een DBC wordt de financieringsstroom geregeld die past bij een bepaalde behandeling.

HAP: Huisartsenpost of Huisartsenpraktijk

OCD: Ontmoetingscentrum Dementie
Een vorm van opvang in groepsverband waarbij de nadruk ligt op dementie en zo lang mogelijk zelfstandig wonen o.b.v. een Wmo-maatwerkvoorziening.

PGB: Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt de cliënt zelf wie de zorgverlener wordt. De cliënt/mantelzorger sluit zelf een zorgovereenkomst af en houdt een administratie bij.
Meer informatie over het PGB leest u op de websites svb en zorgkantoor-zorgenzekerheid.

VVT: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

V&V: Verpleging en Verzorging

WGBO: Wet op inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst

WLZ: Wet langdurige zorg
De WLZ regelt zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De WLZ is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ. Meer informatie over de WLZ leest u op de website zorgverandert.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
Onder de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Meer informatie over de Wmo leest u op de website zorgverandert en op de website van uw gemeente.

Wvggz: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wzd: Wet zorg en dwang

Zvw: Zorgverzekeringswet

ZZP: Zorgzwaartepakket
Het ZZP hoort bij ‘zorg met verblijf’. Dat is het recht om in een zorginstelling te wonen, bijvoorbeeld een verpleeghuis. In een zorgzwaartepakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning de cliënt nodig heeft. Klik hier voor meer  informatie over het ZZP. 

Ga naar de bovenkant