BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
In de wet BIG staan regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Deze wet beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het register maakt duidelijk wat een zorgverlener mag en kan.

CAK: Centraal Administratie Kantoor
Het CAK int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Klik hier voor meer  informatie over het CAK.

CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ onderzoekt samen met de cliënt en zijn/haar naasten voor welke zorg hij/zij in aanmerking komt vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Het CIZ geeft hiervoor een indicatie. Een indicatie geeft aan hoeveel zorg er gegeven mag worden en in welke vorm. Klik hier voor meer  informatie over het CIZ.

DBC: Diagnose behandel overeenkomst
In een DBC wordt de financieringsstroom geregeld die past bij een bepaalde behandeling.

HAP: Huisartsenpost of Huisartsenpraktijk

OCD: Ontmoetingscentrum Dementie
Een vorm van opvang in groepsverband waarbij de nadruk ligt op dementie en zo lang mogelijk zelfstandig wonen o.b.v. een Wmo-maatwerkvoorziening.

PGB: Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt de cliënt zelf wie de zorgverlener wordt. De cliënt/mantelzorger sluit zelf een zorgovereenkomst af en houdt een administratie bij.
Meer informatie over het PGB leest u op de websites svb en zorgkantoor-zorgenzekerheid.

VVT: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

V&V: Verpleging en Verzorging

WGBO: Wet op inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst

WLZ: Wet langdurige zorg
De WLZ regelt zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De WLZ is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ. Meer informatie over de WLZ leest u op de website zorgverandert.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
Onder de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Meer informatie over de Wmo leest u op de website zorgverandert en op de website van uw gemeente.

Wvggz: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wzd: Wet zorg en dwang

Zvw: Zorgverzekeringswet

ZZP: Zorgzwaartepakket
Het ZZP hoort bij ‘zorg met verblijf’. Dat is het recht om in een zorginstelling te wonen, bijvoorbeeld een verpleeghuis. In een zorgzwaartepakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning de cliënt nodig heeft. Klik hier voor meer  informatie over het ZZP.